30.10.2023 r. - 52. Sesja Rady Gminy Kościelisko

LII Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 30.10.2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 (sala obrad).

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ

Transmisja obrad - TUTAJ

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu L Sesji Rady Gminy Kościelisko
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, od 28 września 2023 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Kościelisko z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2024
6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ochotniczych straży pożarnych
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Kościelisko
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. na lata 2023-2033
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2023
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 -2040
13. Sprawy bieżące
14. Wolne wnioski
15. Zakończenie obrad.