21.12.2023 r. - 54. Sesja Rady Gminy Kościelisko

LIV Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 21.12.2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 (sala obrad).

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ

Transmisja obrad - TUTAJ

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu LIII Sesji Rady Gminy Kościelisko
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, od 30 listopada  2023 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzania katalogu osób uprawnionych do tych usług
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów  w Kościelisku oraz nadania jej statutu
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko pod nazwą „Piąta Zmiana Studium - część A”
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2023
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 -2040
 15. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2024
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelisko na lata 2024 -2040
 17. Sprawy bieżące
 18. Wolne wnioski
 19. Zakończenie obrad.