Nowe zapisy w Kodeksie Reklamowym

Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Kościelisko (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. poz. 4282)

Projekt uchwały będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1.02.2023 r. do 1.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 w Kościelisku, pokój nr 110, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek-piątek 8:00 - 13:00.

Projekt ww. zmiany uchwały zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka planowanie przestrzenne - pkt 17 oraz na stronie www.gminakoscielisko.pl -> popularne -> kodeks reklamowy.

W czasie wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2023 roku, można wnosić uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kościelisko.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: krajobraz@gminakoscielisko.pl. Formularz uwagi zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka planowanie przestrzenne - pkt. 17. Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

OBWIESZCZENIE

PROJEKT UCHWAŁY

PROJEKT UCHWAŁY - materiał pomocniczy

FORMULARZ_ZGŁASZANIA_UWAG