Preferencyjny zakup węgla – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące preferencyjnego zakupu węgla w Gminie Kościelisko.

Gmina Kościelisko – Preferencyjny zakup węgla – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Kto może złożyć wniosek?
Osoba fizyczna występująca w imieniu gospodarstwa domowego, które jest prowadzone na terenie Gminy Kościelisko i zostało uprawnione do otrzymania dodatku węglowego.

Jaką ilość węgla można kupić?
1,5 tony do końca 2022 roku i 1,5 tony od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 roku.

Kto nie może złożyć wniosku?
Osoba fizyczna, która już dokonała zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż̇ 2000 zł w ilości przysługującej na dane gospodarstwo domowe.
Przykłady:
1. Jeśli ktoś już zakupił w tym sezonie grzewczym po cenie poniżej 2000 zł 1 tonę węgla, to może jeszcze w tym roku złożyć wniosek o zakup 0,5 tony.
2. Jeśli ktoś zakupił w tym sezonie grzewczym węgiel po cenie poniżej 2000 zł w ilości 3 i więcej ton, nie przysługuje mu już zakup po preferencyjnej cenie ani w tym ani w przyszłym roku.
3. Jeśli ktoś zakupił w tym sezonie grzewczym węgiel po cenie poniżej 2000 zł w ilości 2 ton, to w tym roku nie przysługuje mu już zakup węgla po cenie preferencyjnej, ale będzie mógł ubiegać się o 1 tonę po 1 stycznia 2023 roku.

Jakie informacje muszą być zawarte we wniosku?
1. Imię i nazwisko, PESEL,
2. Adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
3. Adres e-mail i nr telefonu w celu bezpośredniego kontaktu,
4. Stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).
5. Wniosek musi być podpisany w dwóch miejscach.
6. Jeśli osoba składająca wniosek dysponuje informacją z Ośrodka Pomocy Społecznej, że otrzymała dodatek węglowy, prosimy o jej załączenie.
Uwaga! Podanie wszystkich wymaganych informacji i prawidłowe podpisanie wniosku przyspieszy procedurę̨ zakupu.

Formularz wniosku do pobrania - TUTAJ

Jak dostarczyć wniosek?
1. Osobiście do Urzędu Gminy Kościelisko – dziennik podawczy na parterze LUB
2. Przesłać́ przez Elektroniczną Skrzynkę̨ Podawczą (ESP) LUB
3. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Kościelisko
ul. Nędzy-Kubińca 101,
34-511 Kościelisko

Wniosku nie można złożyć́ telefonicznie ani pocztą elektroniczną.

Co nastąpi po złożeniu wniosku?
Wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki. W przypadku błędów we wniosku wezwiemy do ich poprawienia.

Czy złożenie wniosku jest bezpłatne?
Tak, wniosek składa się nieodpłatnie.

Kto jest osobą kontaktową do spraw wniosków w Urzędzie?
Anna Hajdas, tel. 18 20 23 439

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 października 2022 r., Dz. U z 2022 r. poz. 2236