27.03.2024 r. - 56. Sesja Rady Gminy Kościelisko

LVI Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 27.03.2024 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 (sala obrad).

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ

Transmisja obrad - TUTAJ

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu LV Sesji Rady Gminy Kościelisko
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku za rok 2023
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Witowie i nadania mu statutu
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelisko do roku 2030
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kościelisku
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościelisko do roku 2026 z perspektywą do roku 2030”
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kościelisko na lata 2024-2039
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kościelisko oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tatrzańskiego, w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Kościelisko na pokrycie 10% wkładu własnego przeznaczonego na funkcjonowanie linii regularnej o charakterze użyteczności publicznej, relacji Zakopane – Witów przez Dzianisz w roku 2024
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2024
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 -2040
18. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnego gminy
19. Sprawy bieżące
20. Wolne wnioski
21. Zakończenie obrad